Page 1 - Miccell Book
P. 1

ฉ

                                 นวน


                                     มิคเซล


                                        ผู้นำ�ด้�นก�รผลิต


                                    ฉนวนคว�มร้อน ฉนวนเสียง

                                         ่
                                       เพือประหยัดพลังง�น


                                     อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ

                                               ่
                                       และรักษ�สิงแวดล้อม
                                            ่
                                      ่
                                  “...เพือโลกทีดีกว่�ของคุณ...”
     GREEN TECHNOLOGY SUPPORTED

        BY THE UNITED NATIONS
        ...Better Your World...
   1   2   3   4   5   6