Floating Noodle


Floating Noodle (โฟมเส้น 45 มม.)

          เป็นอุปกรณ์สำหรับการออกท่ากายบริหารในน้ำ ประกอบท่าทางและใช้พยุงตัวในน้ำ เพื่อให้มือและเท้าอิสสระในการออกกำลังกายในท่าบริหารต่างๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 มม. ยาว 2.00 เมตร สีแดง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง