Environmental        ด้วยพันธกิจร่วมกับ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme, UNDP) ทำให้ บริษัทมิคเซล คิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่เน้นกระบวนการผลิตแบบ "Non-Crosslink" คือการที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีของเสีย น้ำเสีย หรือแม้กระทั่ง อากาศเสียในระหว่างกระบวนการผลิต ไม่เพียงแต่จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องมลภาวะเป็นพิษในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมถึงคนรุ่นหลังต่อไป การดูแลรักษาและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมของโลก ไม่ให้มีมลภาวะทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ องค์การสหประชาชาติให้การสนับสนุนเรา