Green Label (ฉลากเขียว)


Green Label ฉลากเขียว Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์

ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

        จากการที่บริษัทได้รับความช่วยเหลือจาก UNDP ในการลด เลิก ละ การใช้ก๊าซ CFC-12 และ CFC-114 ได้ 100% ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงสมัครขอสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว จากโครงการฉลากเขียวสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต และนำออกจำหน่ายซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของโครงการฉลากเขียว จนบริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการ