RoHS


RoHS Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์

นำระเบียบ ROHS (RESTRICTIONS ON HAZARD SUBSTANCES) มาใช้คู่กับ ISO 9001 : 2008

        ในปี 2546 มีการรณรงค์ให้นำระเบียบ ROHS มาบังคับใช้ ซึ่งเป็นระเบียบที่มุ่งเน้นการกำจัด การใช้สารอันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะกำจัดการใช้สารเคมีต่างๆ ดังนี้

- ตะกั่ว (Lead)

- ปรอท (Mercury)

- แคดเมียม (Cadmium)

- เอ็กซาวาแลนท์โครเมียม (Hexavalent Chromium)

- PBB

- PDBE

        และบริษัทก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ลูกค้าต้องการให้ใช้ระเบียบ ROHS ด้วย บริษัทเห็นความสำคัญของระเบียบดังกล่าว จึงได้นำระเบียบ ROHS มาศึกษาทำความเข้าใจ และต่อมาวันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทฯ ได้นำระเบียบ ROHS มาใช้ปฏิบัติควบคู่ไปกับระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ในขณะนั้น เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จนได้รับความเชื่อถือ และความยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ โดยปัจจุบัน บริษัทได้ปรับเปลี่ยนระบบคุณภาพมาตรฐานจาก ISO 9001 : 2000 เป็น ISO 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552