ISO 9001 : 2008


ISO 9001 : 2008 Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

        เพื่อให้การผลิตและจำหน่ายสินค้าของบริษัทดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการทำงานล่วงหน้า และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อีกทั้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการตลาด และการขายเป็นอย่างมาก บริษัทจึงได้จัดให้มีการอบรม ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2545 ต่อเนื่องจงถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 ให้กับพนักงานตั้งแต่หัวหน้าแผนกขึ้นไป จนพนักงานที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เป็นอย่างดี ต่อมากลางเดือนมิถุนายน 2546 บริษัทจึงขอรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จนได้รับการรับรองจาก NAC และ UKAS เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 บริษัทจึงถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตลอดมาจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 หลังจากบริษัทฯ ให้พนักงานเข้ารับการอบรมระบบคุณภาพเพิ่มเติมแล้ว บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานจาก ISO 9001 : 2000 เป็น ISO 9001 : 2008 เพื่อให้ทันสมัยตามสภาพการที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และได้ถือปฏิบัติตลอดมาจนถึงปัจจุบัน