Patent


        ปัจจุบันบริษัทได้จดทะเบียนขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต และคิดประดิษฐ์ขึ้นรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้การผลิตฉนวนกันความร้อนด้วย โดยมีทั้งที่ได้รับแล้ว และยังไม่ได้รับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้