TCDC


TCDC Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์

ได้รับการคัดเลือกและได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ “รูปขนมสอดไส้”

        สัญลักษณ์ “รูปขนมสอดไส้” นี้เป็นสัญลักษณ์ของห้องสมุดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลได้จัดตั้งห้องสมุดนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมสินค้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย และสินค้าชั้นนำทั่วโลก โดยมีตัวอย่างสินค้าของบริษัทต่างๆ แสดงอยู่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า THAILAND CREATE & DESIGN CENTER หรือ TCDC มีสัญลักษณ์เป็น “รูปขนมสอดไส้” นอกจากนี้รัฐบาลใช้ห้องสมุดนี้โฆษณาสินค้าไทยที่มีคุณภาพดีให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รู้จัก         สินค้าฉนวนกันความร้อนที่บริษัทผลิตและนำออกจำหน่ายเป็นสินค้าที่อนุรักษ์พลังงานและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ด้วยธรรมชาติ อีกทั้งเป็นสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ส่วนหนึ่งได้มาจากการ RECYCLE แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขของ TCDC ทำให้สินค้าฉนวนกันความร้อนที่บริษัทผลิตและนำออกจำหน่ายได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าในหมวดที่ 26 ของห้องสมุดนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ “รูปขนมสอดไส้” และมีตัวอย่างสินค้าฉนวนกันความร้อนแสดงในห้องสมุดนี้ แสดงให้เห็นว่า “ฉนวนมิคเซล เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดในประเทศไทย”