Profile


        บริษัท มิคเซล จำกัด ถือหุ้นโดยคนไทย 100% ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนความร้อนประเภท Non-Cross linked Low Density Polyethylene Foam ซึ่งมีโครงสร้างโฟมแบบเซลล์ปิดอย่างสมบูรณ์ (100% Closed Cell Structure) มิคเซลจึงเป็นฉนวนความร้อนที่มีคุณภาพดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับฉนวนที่มีลักษณะการใช้งานแบบเดียวกัน ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่หลากหลายแก่ทุกกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

โดยมีรูปแบบสินค้ามาตรฐาน 3 ชนิด คือ

1.ชนิดแผ่น (Sheet)

2.ชนิดท่อ (Tube)

3.ชนิดเส้น(Rod)

        นโยบายของบริษัทกำหนดขึ้นด้วยพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงมีนโยบายในการผลิตฉนวนความร้อนที่สามารถช่วยประหยัดพลังงาน และร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง อันเป็นต้นกำเนิดของแนวความคิดแบบ Green Technology ซึ่งหมายถึงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร โดยมีหลักการพื้นฐาน คือ

(1) Reduce คือการลด ละ และเลิกใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อทั้งพนักงาน ต่อผู้บริโภค และต่อประชาชนทั่วไป

(2) Recycle คือการนำเศษวัสดุกลับนำมาเข้ากระบวนการผลิตได้อีกครั้ง ฉนวนมิคเซลจึงไม่ เป็นภาระของสังคมเมื่อหมดอายุการใช้งาน

(3) Reuse คือการนำเศษวัสดุไปผลิตเป็นสินค้าประเภทอื่นที่แตกต่างจากเดิม เช่น อิฐบล็อก กันความร้อน ฯลฯ

        ทั้งนี้ การผลิตฉนวนโฟมมิคเซลไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในทุกรูปแบบ เช่น มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ำที่เกิดจากการผลิต หรือมลภาวะทางเสียง ซึ่งทำให้ฉนวนโฟมมิคเซลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อทุกกลุ่มคนจากทุกกระบวนการผลิต ยิ่งไปกว่านั้น ฉนวนโฟมมิคเซลยังสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (รังสี UV) จึงสามารถช่วยลดปัญหาปริมาณขยะในอนาคตได้เป็นอย่างดีเมื่อหมดอายุการใช้งานที่นานกว่า 10 ปี

        แม้บริษัทจะมีข้อจำกัดทางด้านการผลิตและเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้อย่างมากในระยะแรกเริ่มของกิจการ แต่บริษัทก็ยังดำรงความมุ่งหมายอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาฉนวนความร้อนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 บริษัทจึงได้ยื่นเรื่องขอเข้าร่วมโคางการสนับสนุนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) จาก United Nations Development Programme (UNDP) ในองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ลด ละ เลิกใช้สาร CFC เพื่อลดปฏิกิริยาภาวะ เรือนกระจก (Green House Effect) หลังจากที่ UNDP ได้พิจารณาข้อมูลของบริษัท และส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเยี่ยมโรงงานแล้ว จึงได้รับบริษัทเข้าร่วมในโครงการหมายเลข THS/94/G61/A/2G/31-MIC-CELL นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา บริษัทจึงได้รับการสนับสนุนในด้านการวางแผนงาน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการผลิต วิธีการผลิต การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาจาก UNDP มุ่งสู่ Green Technology ทำให้ฉนวนความร้อนมิคเซล เป็นฉนวนความร้อนเพื่อประหยัดพลังงานและพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมโลกอย่างแท้จริง

        นอกจากนี้บริษัทได้นำสินค้าไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ โดยนำไปทดสอบตามห้องทดสอบที่ได้มาตรฐาน เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลทดสอบที่เชื่อถือได้

        บริษัทได้ผสมผสานกลยุทธ์การตลาดทั้ง 4P's คือ สินค้าคุณภาพที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ราคาสินค้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ ช่องทางการจำหน่ายผ่านตัวแทนและการจำหน่ายโดยทีมขายตรงของบริษัท การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึง Internet ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าของบริษัทจะแตกต่างกันไปตามประเภทการใช้งานที่หลากหลาย จึงทำให้ฉนวนมิคเซลเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าหลายประเภทในเวลาเดียวกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำให้บริษัทได้มีส่วนร่วมในการส่งออก อันเป็นอีกหนทางหนึ่งในการช่วยนำรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ